• Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

w sklepie Gibon24

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt z Usługodawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Umowa
 • 5 Reklamacje
 • 6 Prawo odstąpienia od Umowy
 • 7 Dane osobowe
 • 8 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
 • 9 Postanowienia końcowe
 • 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające

do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w

Sklepie, dostarczane nieodpłatnie Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Umowy, stanowiące treści cyfrowe

w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę (lub

podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale

nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Gibon24 prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://gibon24.pl/.

Umowa – umowa o dostarczanie Newslettera.

Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.

Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą

uprzywilejowanym.

Usługodawca – GRZEGORZ RYSZARD KOZIK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

GRZEGORZ KOZIK ZUL - POL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, NIP 8171482197, nr REGON 356781800, ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków.

Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków
 2. Adres e-mail: office@zul-pol.com.pl
 3. Telefon: +48 797009977
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z

podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług

korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub

międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w

zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z

usług którego korzysta Usługobiorca.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla skorzystania z treści cyfrowych objętych Regulaminem potrzebne jest:

- aktywne konto e-mail;

- urządzenie z dostępem do Internetu;

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 UMOWA
 1. Usługobiorca może dobrowolnie zapisać się do Newslettera.
 2. W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Umowy kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę

w momencie zawierania Umowy.

 1. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w

Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Umowy. W

momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie

jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. W celu właściwej realizacji Umowy Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 2. Newsletter jest dostarczany niezwłocznie po utworzeniu przez Usługodawcę wiadomości przeznaczonych dla

Usługobiorców.

 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości

wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów,

w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysyłając

wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu.

 1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem

wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

§ 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących treści cyfrowych objętych Regulaminem na adres

pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z

Umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy

Ustawy o prawach konsumenta.

 1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę Umowy, Usługobiorca uprzywilejowany ma

możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowych objętych Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może

wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową

niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługobiorcę uprzywilejowanego i

Usługodawcę terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.

 1. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowych

objętych Umową, jeżeli:

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowych

objętych Umową lub

Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie

wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową miał istotne znaczenie dla

Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Newslettera z Umową, który – z uwagi na fakt, że

Newsletter jest dostarczany w sposób ciągły - wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą

Umową miał być dostarczany.

 1. Jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać

doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

 1. W przypadku braku zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem, Usługobiorca

uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu

najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w

odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.

 1. Dodatkowo, jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany

może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

doprowadzenie do zgodności tych treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych

kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;

Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowych objętych Regulaminem do zgodności z Umową w

rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę

uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy

uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;

brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem występuje nadal, mimo że

Usługodawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową;

brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia

odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy

o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową);

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z

Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności

dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na

stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument

może skorzystać m.in. z:

pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów

Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w

przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady

bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem:

https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską,

dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

 1. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do

skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne

zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.

 1. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika

konsumentów.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
 2. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musi poinformować

Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 1. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego

na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle

informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy.

§ 7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z Umową jest

Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się

w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 1. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest:

realizacja Umowy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa lub

działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

analiza efektywności wysłanych w ramach Umowy wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad

dotyczących skutecznej wysyłki w działalności Usługodawcy; podstawą przetwarzania danych osobowych

w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z Umową; podstawą

przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1

lit. f RODO).

 1. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy i

dostarczenia objętych nią treści cyfrowych. Niepodanie danych spowoduje, że Umowa nie będzie mogła być

zawarta, a Usługodawca nie dostarczy objętych nią treści cyfrowych.

 1. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 2. przestanie obowiązywać Umowa;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. ich sprostowania,
 4. usunięcia,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

 1. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę

rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

 1. zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
 2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniem

usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji

uprawnionych władz publicznych lub

 1. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 1. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,

przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.

 1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na

adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą

wejścia w życie planowanych zmian.

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z

Umową, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera.

Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami

po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp

Usługobiorcy uprzywilejowanego do Newslettera lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail

Usługobiorcy uprzywilejowanego z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o

właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą

Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z

zastrzeżeniem ust. 4.

 1. Wybór prawa polskiego dla Umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie

ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa, znajdujących zastosowanie dla tego Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa.

Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę

szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.

 1. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego

z Umową, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z Umową w stosunku do Usługobiorcy niebędącego

Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca

uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GRZEGORZ KOZIK ZUL - POL

 1. Eugeniusza Baziaka 5/18, 31-619 Kraków

adres e-mail: office@zul-pol.com.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.